четвъртък, 25 февруари 2016 г.

Блог в подкрепа на каталогизаторите в България.

Свързан е с дейността на секцията по каталогизация към Българската библиотечно-информационна асоциация, която извършва дейности в следните направления:
  • събира информация за нови международни стандарти и други нормативни документи в областта на библиографското описание, контролните файлове и класификационните схеми;
  • предлага стандарти, които трябва да бъдат разработени и внедрени в библиотечната практика;
  • предлага експерти за участие в международни проекти, конференции и др. п.;
  • предлага на Управителния съвет състав на работни групи за подготовка на стандарти, както и формата и начина за тяхното разпространение;
  • изготвя мнения от името на библиотечната общност по проекти за международни стандарти и др. нормативни документи, изпратени за съгласуване до асоциацията.