петък, 22 април 2016 г.

Предложение за отмяна на стандарти в областта на библиотечното дело

Технически комитет 16 към Българския институт по стандартизация след направения периодичен преглед  взе решение да предложи да бъдат отменени следните стандарти, свързани с дейността на българските библиотеки:
1. БДС 11942:1990 Издания и аудиовизуални материали. Основни видове. Термини и определения.
2. БДС 14690:1978 Класификация и кодиране на информацията. Термини и определения.
3. БДС 15934:1984 Библиографско описание на картографски издания.
4. БДС 15934:1984 Библиографско описание на нотни издания.
5. БДС 16764:1988 Библиографско описание на графични издания.
6. БДС 17264:1991 Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали.
7. БДС 15419:1982 Библиографско описание на книгите.
8. БДС 15687:1983 Библиографско описание на периодични издания.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложениeто за отмяна на конкретен стандарт на секретаря на ТК-16 най-късно до 16 май 2016 г. Информация за контакт със секретаря на ТК-16 може да се намери на сайта на Българския институт по стандартизация.
Предложението за отмяна на стандартите за библиографско описание, приети през 80-те години на ХХ в., е в съответствие с Правилата за работа по националната стандартизация на Българския институт по стандартизация. С цел гарантиране актуалността на българските стандарти, те трябва да бъдат преразглеждани на всеки пет години. В т. 5.10 на част 2 от Правилата се посочва, че вземането на решение за внасяне на изменения в стандарта, преработване, отмяна или постепенното му отпадане от употреба е в следствие на „промяна в технологията, материали или в следствие промяна в нормативните актове“. Един от основните доводи на ТК-16 за вземане на решение за отмяна на действащите към момента стандарти за библиографско описание е свързан с факта, че те са създавани преди внедряването на автоматизацията на библиотечните процеси и съответно на каталогизационната практика в българските библиотеки, поради което не съответстват на технологичните промени при каталогизация в автоматизирани системи, както и за описание на новите видове ресурси.
Повече за стандартизацията на каталогизационната дейност в българските библиотеки може да намерите в статията на доц. д-р Татяна Янакиева – Универсалният език на стандартите: Предизвикателствата пред каталогизацията в България през ХХІ век. Очаквайте в следващия брой на списание "ББИА онлайн" повече за стандартизацията на каталогизационната дейност в българските библиотеки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашите коментари са ценни за цялата общност.
Благодаря за споделеното мнение.

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.